با خرید پستی ایران مارکت سنتر، سفارش خود را درب منزل دریافت کرده، مبلغ آن را به مامور پست بپردازید.
 
سبد خرید خالی می باشد.


طرح توجیهی راه اندازی کارگاه خاتم سازی

طرح توجیهی راه اندازی کارگاه خاتم سازی

دسته خدمات زیردسته اشتغال

فهرست
مقدمه .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٦
١‐ معرفی محصول .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

....................................... ٧
٧

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

... . ( ١‐ نام و کد محصول ( آیسیک ٣ ‐١
٢‐ شماره تعرفه گمرکی

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٧ ‐١
٣‐ شرایط واردات محصول

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................ ٧ ‐١
٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول .

..........................................

..........................................

..........................................

................. ٨ ‐١
٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

..........................................

..........................................

......... ٨ ‐١
١‐ مروری بر قیمت های داخلی محصولات .

..........................................

..........................................

..........................................

................ ٨ ‐٥‐١
٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی محصولات

..........................................

..........................................

..........................................

............... ٩ ‐٥‐١
٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول .

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ١٠ ‐١
٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

..........................................

..........................................

............. ١٠ ‐١
٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

..........................................

..........................................

..........................................

............ ١٠ ‐١
٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

..........................................

..........................................

..........................................

. ١٠ ‐١
١٠ ‐ معرفی شرایط صادرات

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........... ١١ ‐١
٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................ ١٢
١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی ٥ سال گذشته

..........................................

..........................................

................................. ١٢ ‐٢
١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری .

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ١٢ ‐١‐٢
٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور

..........................................

..........................................

.......................... ١٣ ‐١‐٢
٣‐ بررسی روند تولید واقعی واحدهای فعال در کشور

..........................................

..........................................

...................................... ١٣

‐١‐٢
٤‐ بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال

..........................................

..........................................

.........................................

١٤ ‐١‐٢
٥‐ نگاهی به راندمان تولید ( درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال .

..........................................

............... ١٦ -١‐٢
٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول .

..........................................

........................... ١٦ -١‐٢
٢‐بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه .

..........................................

..........................................

..........................................

.... ١٦ ‐٢
١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور .

..........................................

..........................................

..........................................

................ ١٨ ‐٢‐٢
٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته

..........................................

..........................................

..........................................

........... ١٩ ‐٢
٤‐ جمع بندی عرضه .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................... ٢٠ ‐٢
٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته .

..........................................

..........................................

..........................................

......................... ٢١ ‐٢
٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته

..........................................

..........................................

..........................................

......................... ٢٢ ‐٢
٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات در آینده

..........................................

..........................................

..........................................

........ ٢٢ ‐٢
١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده

..........................................

..........................................

..........................................

.................. ٢٢ ‐٧‐٢
٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار .

..........................................

..........................................

..........................................

........... ٢٣ ‐٧‐٢
٣‐ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

..........................................

................................... ٢٤
١‐ نگاهی به روشتولید

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................. ٢٤ ‐٣
٢‐ مقایسه روشتولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

..........................................

..........................................

.............................. ٢٤ ‐٣
٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در تولید محصول .

..........................................

..........................................

.............................. ٢٥
٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز .

..........................................

...................... ٢٦
١‐ زمین

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٢٧ ‐٥
٢‐ محوطه سازی

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ٢٧ ‐٥
٣‐ عملیات ساختمانی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٢٨ ‐٥
٤‐ ماشین آلات تولیدی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................. ٢٨ ‐٥
٥‐ تجهیزات اصلی (آزمایشگاه، کارگاه)

..........................................

..........................................

..........................................

................................. ٢٨ ‐٥
٦‐تاسیسات عمومی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................ ٢٩ ‐٥
٧‐ وسایل اداری و

خدماتی.......................................

..........................................

..........................................

..........................................

................ ٢٩ ‐٥
٨‐ ماشین آلات حمل و نقل

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......... ٢٩ ‐٥
٩‐ هزینه های قبل از بهره برداری

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

٣٠ ‐٥
١٠ ‐ هزینه های پیشبینی نشده

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

. ٣٠ ‐٥
١١ ‐ برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادی

طرح........................................

..........................................

..........................................

................... ٣٠ ‐٥
١‐ لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید

..........................................

..........................................

..........................................

.................... ٣٠ ‐١١‐٥
٢‐ لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار .

..........................................

..........................................

..........................................

............... ٣١ ‐١١‐٥
٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن .

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٣٤
١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها

..........................................

..........................................

..........................................

. ٣٤ ‐٦
٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٣٤ ‐٦
٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

..........................................

..........................................

.. ٣٤ ‐٦
٧‐ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

..........................................

..........................................

..........................................

................................ ٣٥
٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال .

..........................................

..........................................

..........................................

.......................... ٣٦
٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح .

..........................................

..........................................

..........................................

............. ٣٧
١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن .

..........................................

..........................................

..........................................

...................... ٣٧ ‐٩
٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن .

..........................................

..........................................

..........................................

....................... ٣٧ ‐٩
٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

..........................................

..........................................

..........................................

.. ٣٨ ‐٩
٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن

..........................................

..........................................

..........................................

....... ٣٨ ‐٩
٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی .

..........................................

..........................................

..........................................

........................... ٣٨ ‐٩
٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........... ٣٩ ‐٩
٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز

..........................................

..........................................

..........................................

..................................... ٣٩ ‐٩
١٠ ‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

..........................................

..........................................

..........................................

............................. ٤٠
١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی .

..........................................

..........................................

........................... ٤٠ ‐١٠
٢‐ حمایت های مالی .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

................... ٤٠ ‐١٠
١١ ‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید .

..........................................

..................................... ٤١
١‐ بررسی بازار .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.............................. ٤١ ‐١١
٢‐ عرضه و تقاضا .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................... ٤١ ‐١١
٣‐ هزینه های سرمایه گذاری .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.... ٤١ ‐١١
٤‐ ظرفیت اقتصادی

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..................... ٤١ ‐١١
٥‐ اشتغال

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................................... ٤١

‐١١
٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات

..........................................

..........................................

..........................................

......... ٤٢ ‐١١
٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.... ٤٢ ‐١١
١٢ ‐ منابع و ماخذ

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

...................................... ٤٣
*******************
ش.م:1471/23

فروشنده: مرکز مارکت

قیمت: 25,000 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید طرح توجیهی راه اندازی کارگاه خاتم سازی، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید طرح توجیهی راه اندازی کارگاه خاتم سازی


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان

محصولات مرتبط
آموزش کاشت و پرورش سیب و انار ( مجموعه کامل آموزش تصویری کاشت داشت و برداشت و باغبانی انار و سیب ) ----ارجینال بسته آموزش کاریابی برای جوانان+هدیه اور جینال نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری  با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال نمونه سوالات آزمون استخدامی فرهنگستان زبان وادبیات فارسی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال
آموزش کاشت و پرورش سیب و انار ( مجموعه کامل آموزش تصویری کاشت داشت و برداشت و باغبانی انار و سیب ) ----ارجینال بسته آموزش کاریابی برای جوانان+هدیه اور جینال نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال نمونه سوالات آزمون استخدامی فرهنگستان زبان وادبیات فارسی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال
12,000 تومان خرید آموزش کاشت و پرورش سیب و انار ( مجموعه کامل آموزش تصویری کاشت داشت و برداشت و باغبانی انار و سیب ) ----ارجینال 20,000 تومان خرید بسته آموزش کاریابی برای جوانان+هدیه اور جینال 30,000 تومان خرید نمونه سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری  با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال 30,000 تومان خرید نمونه سوالات آزمون استخدامی فرهنگستان زبان وادبیات فارسی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال
طرح توجیهی بسته بندی و توزیع تخم مرغ آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف جدید و دارای گارانتی آموزش کامل زنبورداری - جدید و دارای گارانتی
طرح توجیهی بسته بندی و توزیع تخم مرغ آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف جدید و دارای گارانتی آموزش کامل زنبورداری - جدید و دارای گارانتی
22,000 تومان خرید طرح توجیهی بسته بندی و توزیع تخم مرغ 25,000 تومان خرید آموزش کاشت و پرورش سیب و انار شامل 2 سی دی - جدید و کامل - اورجینال 24,000 تومان خرید طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید آموزش کامل زنبورداری - جدید و دارای گارانتی

توجه: بیش از 1000 فروشنده عضو سیستم ایران مارکت سنتر محصولات خود را در این سایت عرضه میکنند و خریداران میتوانند ضمن مقایسه محصولات در محیطی رقابتی، خریدی بهتر و ارزانتر داشته باشند. فروشندگانی که کیفیت و پشتیبانی محصولات خود را رعایت نکنند، از سایت حذف میشوند. 
Designed And developed By N.E.T E-Commerce group
© 2008 All Rights reserved.